คำถามที่พบบ่อย

แบบฟอร์มส่งคำถามและข้อเสนอแนะ

แบบจำลอง หมายถึง สิ่งที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่ออธิบายหรือแสดงให้เห็นถึงส่วนต่างๆ หรือองค์ประกอบสำคัญๆของเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น และสามารถทำความเข้าใจการทำงานของระบบจริงได้ง่ายกว่าการศึกษาจากระบบจริงโดยตรง สำหรับเป็นแนวทางในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไป

ปัจจุบัน โรงไฟฟ้าที่ใช้แบบจำลองในการคำนวณแล้วเสร็จ และพร้อมสมบูรณ์แล้วสำหรับการใช้งาน คือ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนแม่เมาะ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนและพลังความร้อนร่วมบางปะกง โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่ และเส้นทางเดินเรือขนส่งถ่านหินโรงไฟฟ้ากระบี่ แต่อย่างไรก็ตาม กฟผ. ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบแบบจำลองเพื่อพยากรณ์ข้อมูลของโรงไฟฟ้าอื่นๆอย่างต่อเนื่อง โดยโรงไฟฟ้าที่อยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการศึกษาและประเมินผลจากแบบจำลอง คือ โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนเทพา รวมไปถึงเส้นทางเดินเรือขนส่งถ่านหินของโรงไฟฟ้าเทพา

กฟผ. ยังคงไม่หยุดการพัฒนาและพร้อมเสมอที่จะก้าวไปข้างหน้า ด้วยสำนึกใส่ใจต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมเพื่อความสุขของคนไทยทุกคนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

ในปัจจุบัน ถึงแม้ว่าความสามารถในการประมวลผลของระบบคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องจะมีมากแต่ก็มีปัญหาหลายอย่างที่คอมพิวเตอร์เหล่านั้นไม่สามารถแก้ปัญหาการประมวลผลให้ได้ตามที่ต้องการ คอมพิวเตอร์ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาก็มักจะพบกับขีดจำกัดในการใช้งานเสมอ ทำให้มีการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาเหล่านั้น และระบบคอมพิวเตอร์ดังกล่าวก็มีความสามารถในการประมวลผลในลักษณะที่เราเรียกว่า "Parallel Processing" หรือ การประมวลผลแบบขนานที่ทำให้สามารถแก้ปัญหาขนาดใหญ่เหล่านี้ได้

ผลจากแบบจำลองมีความจำเป็นต้องมีการประเมินผล (Model Evaluation) เพื่อความแม่นยำและมีความ ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดโดยวิธีการประเมินผล สามารถทำได้โดยนำผลจากแบบจำลองจากวิธีการรันแบบจำลองย้อนหลัง มาเปรียบเทียบกับข้อมูลตรวจวัดจากสถานีตรวจวัดของ กฟผ. ที่มีอยู่แล้ว หากผลที่ได้มีความแม่นยำก็สามารถนำมาพยากรณ์ล่วงหน้าได้ แต่หากมีผลที่ได้มีความแตกต่างกับค่าตรวจวัดจริง ก็มีความจำเป็นที่จะต้องมีการปรับค่า input ต่างๆทางอุตุนิยมวิทยา เพื่อให้ผลจากแบบจำลองมีความใกล้เคียงความจริงมากที่สุด ซึ่งผลการประเมินประสิทธิภาพของแบบจำลอง ผลที่ได้อยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ และมีความน่าเชื่อถือเป็นอย่างยิ่ง

แบบจำลองที่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นำมาใช้เพื่อการศึกษาและใช้งาน คือ "แบบจำลองทางคณิตศาสตร์" ใช้ภาษาทางคณิตศาสตร์ในรูปของสมการ เพื่ออธิบายพฤติกรรมและความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบภายในระบบ อธิบายการทำงานของระบบพลวัต สามารถทำให้คอมพิวเตอร์คำนวณการเปลี่ยนแปลงการทำงานของระบบตามกาลเวลาในสถานการณ์ต่างๆ หากผลลัพธ์ออกมาใกล้เคียงความจริง แบบจำลองนั้นๆจะสามารถนำมาทำนายการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้

โดยแบบจำลองคณิตศาสตร์ด้านอุตุนิยมวิทยา 3 มิติ ที่มีชื่อว่า "Regional Atmospheric Modeling System (RAMS)" เป็นแบบจำลองคณิตศาสตร์ด้านอุตุนิยมวิทยาแบบ 3 มิติที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดแบบจำลองหนึ่งของโลก ได้รับการพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยโคโลราโด สเตท (Colorado State University) ให้เป็นระบบแบบจำลองการพยากรณ์ข้อมูลลมและสภาพอุตุนิยมวิทยาที่มีความแม่นยำสูงและน่าเชื่อถือที่สุดแบบจำลองหนึ่ง ในปัจจุบัน

ตัวอย่างเปรียบเทียบสำหรับ Parallel Processing เพื่อให้สามารถทำความเข้าใจได้ง่ายๆ ดังนี้ สมมุติว่า คุณเป็นเจ้าของบริษัทรับเหมาสร้างบ้านบริษัทหนึ่ง ซึ่งมีพนักงานอยู่ 10 คนและสามารถสร้างบ้านได้ 1 หลังใช้เวลาหนึ่งเดือน ถ้ามีบริษัท Real Estate บริษัทหนึ่งสนใจจะจ้างบริษัทของคุณให้สร้างบ้านให้เขา 1 หมู่บ้าน มี 100 หลังคาเรือน ภายใต้ เงื่อนไขว่าบริษัทก่อสร้างของคุณต้องสร้างบ้านทั้ง 100 หลัง ให้เสร็จ ภายใน 1 เดือน คุณจะแก้ปัญหานี้อย่างไร???

แน่นอน... คุณต้องจ้างคนงานเพื่ม ซึ่งในกรณีนี้ คุณต้องจ้างคนเป็น 100 เท่า คือ 1000 คนนั่นเอง และให้คนงานกลุ่มละ 10 คนสร้างบ้านแต่ละหลัง นี่เป็นหลักการเดียวกันกับที่เราใช้ ในการแก้ปัญหาแบบ Parallel Processing

Planetary Boundary Layer (PBL) หมายถึง ชั้นบรรยากาศที่อยู่ติดกับผิวโลกซึ่งอยู่เหนือผิวโลกขึ้นไปประมาณ 2-3 กิโลเมตร ในชั้นบรรยากาศชั้นนี้จะปรากฏกรณีการเคลื่อนที่ของมวล การถ่ายเทมวล การถ่ายเทโมเมนตัม ที่ได้รับอิทธิพลจากพื้นผิวโลก ปรากฏการณ์ที่กล่าวมาข้างต้น ก่อให้เกิดการปั่นป่วนภายในบรรยากาศมากกว่าชั้นบรรยากาศที่อยู่ในระดับที่สูงขึ้นไป ชั้นบรรยากาศพื้นผิวจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาอันเนื่องมาจากคุณสมบัติของผิวดิน เช่น อัตราการคายน้ำของพืชแต่ละชนิด การใช้ประโยชน์ผิวดิน เป็นต้น และการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางอุตุนิยมวิทยาตามความสูง เช่น อุณหภูมิ ความดันอากาศ เป็นต้น

ติดต่อเรา

มีคำถามหรือข้อสงสัย สามารถติดต่อทีมงาน
ได้ตามช่องทางการติดต่อด้านล่าง