ผลจากแบบจำลองมีความจำเป็นต้องมีการประเมินผล (Model Evaluation) เพื่อความแม่นยำและมีความใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด โดยวิธีการประเมินผล สามารถทำได้โดยนำผลจากแบบจำลองจากวิธีการรันแบบจำลองย้อนหลัง มาเปรียบเทียบกับข้อมูลตรวจวัดจากสถานีตรวจวัดของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่มีอยู่แล้ว หากผลที่ได้มีความแม่นยำ ก็สามารถนำมาพยากรณ์ล่วงหน้าได้ แต่หากมีผลที่ได้มีความแตกต่างกับค่าตรวจวัดจริง ก็มีความจำเป็นที่จะต้องมีการปรับค่า input ของ parameter ต่างๆทางอุตุนิยมวิทยา เพื่อให้ผลจากแบบจำลองมีความใกล้เคียงความจริงมากที่สุด

   Flow chart กระบวนการในการสร้างแบบจำลอง เพื่อง่ายต่อความเข้าใจ