บทความที่น่าสนใจ

บทความจากทีมงานและแหล่งข้อมูลภายนอก

    เป็นที่ทราบกันดีว่าการกระจายของมลสารจากแหล่งกำเนิด มีลมทั้งความเร็วลมและทิศทางของลม เป็นปัจจัยหลักที่พัดพาปริมาณมลสารที่ปล่อยออกจากปล่องกระจายตัวไปในอากาศ การเคลื่อนตัวของมลสารจากแหล่งกำเนิดจะไปในทิศทางใด มีการแผ่ขยายของมลสารหรือเกิดการเจือจางมากน้อยเพียงไหน ล้วนขึ้นอยู่กับสภาพของลม การศึกษาข้อมูลลมโดยวิธีการตรวจวัดหลายๆ จุดที่ระดับความสูงต่างๆ โดยติดตั้งสถานีตรวจอากาศเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความละเอียดสูงจะทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายจำนวนมาก รวมทั้งต้องหมั่นบำรุงรักษาเครื่องมือต่างๆ อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งต้องหาสถานที่ตั้งที่มีความเหมาะสมหลายแห่ง ซึ่งเป็นเรื่องยุ่งยาก ทำให้ไม่เป็นที่นิยมลงทุนติดตั้งสถานีตรวจวัดอากาศจำนวนหลายๆสถานีในการศึกษาสภาพอุตุนิยมวิทยาในพื้นที่ที่สนใจ ด้วยเหตุนี้ทำให้แบบจำลองคณิตศาสตร์ด้านอุตุนิยมวิทยา 3 มิติ (Three-dimensional Meso-scale Meteorological Model) เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากสำหรับนำมาใช้ในการศึกษาข้อมูลทางด้านอุตุนิยมวิทยา โดยแบบจำลองดังกล่าว สามารถใช้ข้อมูลการตรวจวัดสภาพอุตุนิยมวิทยาที่มีความละเอียดไม่สูงมากมาเป็นข้อมูลเริ่มต้น (Input data) และคำนวณหาผลลัพธ์โดยชุดสมการของ Atmospheric physic process ซึ่งสัมพันธ์กับหลักการด้านพลศาสตร์ (Dynamic) เทอร์โมไดนามิก (Thermodynamic) ไมโครฟิสิกส์ (Micro-physic) และการเปลี่ยนสถานะของความชื้นในบรรยากาศ (Moisture phase change) ผลลัพธ์ที่ได้จาก Three-dimensional Meso-scale Meteorological Model คือ ข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา ได้แก่ ความเร็วลม ทิศทางลม อุณหภูมิ ความชื้น ในพื้นที่ที่ศึกษา ที่ระดับความสูงต่างๆ ในแต่ละชั่วโมง ซึ่งละเอียดเพียงพอสำหรับนำไปใช้ในการศึกษาการแพร่กระจายของสารมลพิษในขั้นตอนต่อไป

    นอกจากนี้การตรวจวัดข้อมูลอุตุนิยมวิทยาด้วยเครื่องมือตรวจวัด จะได้เพียงข้อมูลที่เกิดขึ้นแล้วแต่ไม่สามารถทราบสภาพอุตุนิยมวิทยาที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไปได้ ทำให้ในการดำเนินงานด้านการป้องกันคุณภาพอากาศไม่ให้เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยการใช้ข้อมูลจากการตรวจวัด ดังนั้นหากสามารถทำการพยากรณ์ข้อมูลลมรายชั่วโมงได้ล่วงหน้า จะช่วยให้สามารถคาดการณ์ทิศทางการแพร่กระจายของมลสารจากปล่องของโรงไฟฟ้าในพื้นที่โดยรอบได้ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการติดตามคุณภาพอากาศ การป้องกันและการเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งจะเป็นประโยชน์สำหรับการวางแผนควบคุมการเดินเครื่องผลิตไฟฟ้า รวมทั้งการควบคุมการเดินเครื่องกำจัดมลสาร เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบที่ไม่ต้องการต่อคุณภาพอากาศได้ด้วย

    ดังนั้น การพยากรณ์ข้อมูลลมในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ากฟผ. จะเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงานของกฟผ. นอกจากนี้ ผลการพยากรณ์ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาที่ได้นี้ สามารถนำไปเป็นข้อมูลนำเข้าในแบบจำลองคณิตศาสตร์ด้านการแพร่กระจายมลสารที่มีความซับซ้อนได้เป็นอย่างดี โดย Meso-scale Meteorological Model ที่จะใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ Regional Atmospheric Modeling System (RAMS) ซึ่งเป็นแบบจำลองคณิตศาสตร์ด้านอุตุนิยมวิทยาแบบ 3 มิติที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดแบบจำลองหนึ่ง

ที่มา: ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ กฟผ. (2559)