บทความที่น่าสนใจ

บทความจากทีมงานและแหล่งข้อมูลภายนอก

โรงไฟฟ้าบางปะกงเป็นโรงไฟฟ้าแห่งแรกของประเทศไทย ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติภายในประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ปัจจุุบันโรงไฟฟ้าบางปะกงมีกำลังผลิตรวมทั้งสิ้น 3,729,680 กิโลวัตต์ และสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ 14,998 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี ถือเป็นแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าขนาดใหญ่ และมีความสำคัญต่อการผลิตพลังงานไฟฟ้าของประเทศ โรงไฟฟ้าบางปะกงตั้งอยู่บนเนื้อที่ 1,134 ไร่ บริเวณชายฝั่งของแม่น้ำบางปะกง ที่หมู่ 6 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยอยู่ห่างจากแม่น้ำบางปะกง ขึ้นมาตามลำน้ำประมาณ 11 กิโลเมตร หรือห่างจากสะพานเทพหัสดินทร์ไปทางเหนือประมาณ 2.5 กิโลเมตร

โรงไฟฟ้าบางปะกงอยู่ห่างจากกรุงเทพ 69 กิโลเมตร ใช้เส้นทางรถยนต์จากกรุงเทพไปตามถนนบางนาตราด เมื่อถึงจังหวัด ฉะเชิงเทราข้ามสะพานเทพหัสดินทร์ไปประมาณ 1 กิโลเมตร จะมีป้ายชื่อโรงไฟฟ้าบางปะกง ตั้งอยู่ตรงปากทางเข้าจากจุด นี้ไปอีกเป็นระยะทาง ประมาณ 4 กิโลเมตรก็จะถึงโรงไฟฟ้า

โรงไฟฟ้าบางปะกงประกอบด้วยโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน จำนวน 4 เครื่อง และโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม จำนวน 4 ชุด โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 เริ่มดำเนินการ ก่อสร้างเมื่อปี 2520 ประกอบด้วยงานก่อสร้างดังนี้โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน จำนวน 2 เครื่องกำลังผลิตเครื่องละ 550,000 กิโลวัตต์สามารถใช้ทั้งน้ำมันเตาและก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงและโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมจำนวน 2 ชุดกำลังผลิตชุดละ 377,500 กิโลวัตต์โดยแต่ละชุดประกอบด้วยเครื่องผลิตไฟฟ้า กังหันแก๊สขนาด 60,700 กิโลวัตต์ 4 เครื่อง สามารถใช้ได้ทั้งก๊าซธรรมชาติและน้ำมันดีเซล และเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันไอน้ำ ขนาด 177,500 กิโลวัตต์ 1 เครื่อง งานก่อสร้างโรงไฟฟ้าบางปะกง ระยะที่ 1 แล้วเสร็จสมบูรณ์ในเดือนพฤษภาคม2527 รวมกำลังผลิตไฟฟ้าทั้งสิ้น 1,860,600 กิโลวัตต์

ระยะที่ 2 เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2530-2531 ได้ขยายตัวสูงขึ้นมากการใช้ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นกว่าที่คาดการณ์ไว้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จึงวางแผนเร่งพัฒนาผลิตไฟฟ้า เพื่อสนองความต้องการไฟฟ้าอย่างเพียงพอ และเพิ่มความมั่นคงแก่ระบบไฟฟ้าของประเทศ โครงการโรงไฟฟ้าบางประกงระยะที่ 2 ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2531 การก่อสร้างโรงไฟฟ้าบางปะกงระยะที่ 2 จึงได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2531 ซึ่งประกอบด้วย

- โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน เครื่องที่ 3 และเครื่องที่ 4 กำลังผลิตเครื่องละ 600,000 กิโลวัตต์ สามารถใช้ได้ทั้งน้ำมันเตา และก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง

- โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมชุดที่ 3 และชุดที่ 4 กำลังผลิตชุดละ 307,000 กิโลวัตต์ แต่ละชุดประกอบด้วยเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันแก๊สขนาด 104,000 กิโลวัตต์ 2 เครื่อง สามารถใช้ได้ทั้งก๊าซธรรมชาติและน้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง และเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันไอน้ำขนาด 99,000 กิโลวัตต์ 1 เครื่อง งานก่อสร้างโรงไฟฟ้าบางปะกงชุดที่ 2 แล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี 2535 รวมกำลังผลิตไฟฟ้าทั้งสิ้น 1,814,000 กิโลวัตต์

ที่มาของข้อมูล: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (2559)