บทความที่น่าสนใจ

บทความจากทีมงานและแหล่งข้อมูลภายนอก

กฟผ. เป็นรัฐวิสาหกิจด้านกิจการพลังงานภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงพลังงาน เพื่อดำเนินธุรกิจหลักในการผลิต จัดให้ได้มา และจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ผู้ใช้ไฟฟ้าตามกฎหมายกำหนดและประเทศใกล้เคียง พร้อมั้งธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการไฟฟ้าภาคใต้กรอบพระราชบัญญัติ กฟผ. ทั้งนี้การพัฒนาโรงไฟฟ้าแห่งใหม่เพื่อเป็นแหล่งไฟฟ้าให้พอเพียงต่อการใช้งานของทุกภาคส่วน จะสอดคล้องตามแผนพัฒนาพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ซึ่งพิจารณาความต้องการใช้ไฟฟ้า สภาพเศรฐกิจและสังคม ความเสี่ยงและปัจจัยด้านต่างๆในแต่ละช่วงเวลา โดยแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ.2558-2579 (PDP 2015) ของกระทรวงพลังงาน เน้นการสร้างความมั่นคงของระบบไฟฟ้า ด้วยการกระจายเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ลดการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติ เพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินเทคโนโลยีสะอาด จัดหาไฟฟ้าจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น เพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียน รวมทั้งพัฒนาระบบส่งๆไฟฟ้า ระบบจำหน่ายไฟฟ้า เพื่อรองรับการพัฒนาพลังงานทดแทนและการเข้าสู่ประชาชมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ตามแนวทางการจัดทำแผน PDP2015 พบว่า พื้นที่ภาคใต้มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง และมีปริมาณความต้องการไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาโรงไฟฟ้าเพิ่มเติมในช่วงปี 2562-2567

ซึ่งโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา เป็นหนึ่งในแผนการเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินเทคโนโลยีสะอาด เพื่อสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศและเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในภาคใต้ ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าขนาดกำลังผลิตติดตั้ง (Gross Capacity) ประมาณ 1,100 เมกะวัตต์ จำนวน 2 เครื่อง มีกำหนดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ เครื่องที่ 1 ในปี พ.ศ. 2564 และ เครื่องที่ 2 ในปี พ.ศ. 2567 โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเล ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา มีพื้นที่ประมาณ 2,960 ไร่ โดยมีการพัฒนาท่าเทียบเรือด้านหน้าโครงการเพื่อรับเรืองขนส่งถ่านหินบิทูมินัส/ซับบิทูมินัส ที่นำเข้าจากต่างประเทศ สำหรับเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า นอกจากนี้จีการก่อสร้างแนวสายส่งไฟฟ้าขนาด 500 กิโลวัตต์ ระยะทางประมาณ 70-80 กิโลเมตร เพื่อเชื่อมต่อจากโครงการไฟยังสถานีไฟฟ้าแรงสูงหาดใหญ่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อน (Thermal Power Plant) ซึ่งเหมาะสำหรับเดินเครื่องเป็นโรงไฟฟ้าฐาน ซึ่งใช้เดินเครื่องผลิตไฟฟ้าตลอด 24 ชั่วโมง หลักการทำงานเป็นกระบวนการเผาไหม้ในการเลปี่ยนรูปพลังงานเคมีที่อยู่ในเชื้อเพลิงถ่านหินให้กลายเป็นความร้อนโดยอาศัยออกซิเจนเป็นตัวช่วยให้เกิดปฎิกิริยาภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม พลังงานความร้อนที่ได้จะใช้ในการผลิตไอน้ำแรงดันสูงเป็นพลังในการขับเคลื่อนเครื่องกังหันและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้หมุน ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้า สำหรับเทคโนโลยีการเผาไหม้ที่โครงการใช้เป็นการเผาไหม้ผงถ่านหินละเอียด (Pulverized Coal Combustion) โดยเลือกใช้เทคโนโลยีหม้อน้ำชนิด Ultra-Supercritical (USC) ซึ่งเป็นการเพิ่มแรงดันและอุณหภูมิเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าจัดเป็นเทคโนโลยีถ่านหินสะอาดประสิทธิภาพสูงและเป็นAdvance Technology โดยมีประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าสูงถึงร้อยละ 42-45 ทำให้ใช้เชื้อเพลิงน้อยลง จึงมีผลให้ลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ นับเป็นเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในปัจจุบันซึ่งสามารถผลิตได้ในเชิงพาณิชย์