ข้อมูลพยากรณ์พลังงานลมในพื้นที่ลำตะคอง
ผลการคาดการณ์นี้ใช้ข้อมูลบนพื้นฐาน power curve ของกังหันลม GE's 2.0-116

ณ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564

ตัวแปรที่ต้องการแสดงผล