ข้อมูลพยากรณ์ลมรอบโรงไฟฟ้ากระบี่

ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ตัวแปรที่ต้องการแสดงผล